S&P Asfaltsförstärkning

Fiberförstärkning av asfaltsbelägningar

S&P Carbophalt® G och S&P Glasphalt® G trottoarförstärkningar bekämpar sprickbildning och förstärkning av asfaltbeläggningar.

HÅLLBAR OCH EKONOMISK VÄGFÖRSTÄRKNING

Användandet av asfaltsförstärkning har blivit allt vanligare vid renovering av asfaltsbeläggningar i många länder. Främst på grund av att man på ett kostnadseffektivt sätt kan förhindra uppkomsten av vägsprickor och spårbildning. Höga framtida underhållskostnader och trafikstörningar kan därmed undvikas. Emellertid har marknaden översvämmats av ett antal ”armeringsprodukter” som har använts med varierat resultat. S&P Asfaltsförstärkningsnät är utvecklat under lång tid och är baserade på tester i laboratorium, empirisk erfarenhet och beräkningar utifrån välkända program som Shells BISAR 3.0. Med över 20 års erfarenhet av asfaltsförstärkning har S&P förbitumeniserade rutnät visat att de ger en asfaltsbeläggning med ökad hållbarhet och livslängd och genom vägbanans ökade livslängd sparas både pengar och miljöbelastningen minskar.

S&P förstärkningsnät består av en serie fibersträngar belagda med en elastisk polymer som formats till ett rutnätsstruktur. Varje sträng har en anmärkningsvärt hög draghållfasthet och hög elasticitetsmodul och detta är särskilt viktigt  eftersom asfalt/betong vanligtvis spricker vid relativt låga påfrestningar. Noderna (knutarna) i nätet är inte fixerade vilket ger ett följsamt nät som är enkelt att lägga utan att det veckar sig, mycket viktigt inte minst i kurvor. S&P:s  förstärkningsnät är mättat med polymerbitumen som medför en mycket bra vidhäftning mot de olika asfaltslagren. På grund av nätets öppna struktur har det nya asfaltslagrets material även möjlighet att binda sig med ytan under via  öppningarna i nätet, vilket ytterligare förstärker bindningen mellan de olika lagren. En bra bindning mellan förstärkningsnätet och de olika asfaltslagren har i olika tester visat sig ha en betydande påverkan på vägens livslängd.  Ovansidan på nätet är dessutom belagd med kiseldioxid, vilket tillåter byggtrafik på nätet innan förstärkningen belagts med nästa asfaltskikt.


Det är viktigt att förstå asfaltbeläggningarnas mekaniska egenskaper och även egenskaperna och specifikationerna hos det nät som ska installeras. Andra viktiga parametrar att fokusera på är livscykelkostnad (LCC), som även kan kallas ”från vaggan till graven”, samt miljön. Fördelen med det perspektivet är att kostnader som uppstår efter att en väg har byggts, som underhåll, drift och bortskaffande, blir en viktig faktor när man fattar beslut. Tidigare har fokus varit på de ursprungliga kostnaderna vid nybygge eller förvärv. Man har ofta missat att räkna med de långsiktiga kostnaderna med en väg.

 

S&P FÖRSTÄRKNINGSNÄT

S&P:s förstärkningsnät är ett rent fibernät som mättats med bitumen. För att krafterna ska absorberas av nätet är två saker viktiga:

  • Fibrerna måste ha en hög draghållfasthet och hög elasticitetsmodul.
  • Nätet måste ha en optimal bindning till de olika asfaltslagren.

Sprickor i asfalten orsakas av spänningar som ofta beror på tung trafik, klimatpåverkan eller dåligt underarbete. En dålig bindning mellan de olika skikten kan också leda till spänningar mellan olika lager. Oftast beror skadorna på en kombination av olika påverkan. Dessa spänningar absorberas av förstärkningesnätet, fördelar ut spänningarna i vägkroppen och armerar asfaltslagren så att sprickor kan fördröjas eller förhindras helt.

 

S&P ASFALTSFÖRSTÄRKNING OCH MILJÖ

Återvinning av S&P-nät, med avseende på återanvändning i ny asfalt av det malda materialet med armeringsrester, har bevisats sig i ett storskaligt fälttest. Möjligheten att fräsa S&P Glasphalt® G och S&P Carbophalt® G 200/200 har visat sig helt oproblematiskt och resterna kan också extraheras utan problem. Det visades också under de genomförda fälttesterna på nya asfaltskikt, i vilka fräst material med armeringsrester av S&P Glasphalt® G och S&P  Carbophalt® G 200/200 användes, att deformationsegenskaperna inte påverkas negativt.


Resultatet av testet visar att det malda materialet med armeringsrester av S&P Glasphalt® G och S&P Carbophalt® G 200/200 inte ökar miljöpåverkan nämnvärt i avséende på återvinning i nya asfaltskikt.

På den här sidan

Funktioner

  • Förbituminerade kolfiber asfaltförstärkningar (S&P Carbophalt® G 200/200)
  • Förbituminerade fiberglas asfaltförstärkningar (S&P Glasphalt® G)
  • Inställningsmarkeringarna
  • Tekniskt stöd / installation

Fördelar

  • Hållbart och ekonomiskt ombyggnadssystem
  • Ökar belastningskapaciteten, minimerar sprickbildning och förhindrar sprickreflektion
  • Betydligt högre livslängd
  • Mycket reducerade underhållskostnader

Løsninger

Broschyrer

Tekniska datablad

Installations instruktioner

Kontaktperson

Contact

S&P Reinforcement Sweden

GBO Fastening Systems AB

Bruksvägen 3
Org. Nummer: 5565405452
593 75 Gunnebo
Sverige